Folklore

Showing 10 of 28 results

Suraj_Koun_Part_2 Folklore UK Academe

Suraj Koun Part 2

भाग 2 सूरज कौंल (सूरज कुँवर)  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  जाँदी मऊ कू बेटा अडयी नि लांदी।बिराणा देशा को बेटा गारो बैरी होन...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Suraj_Kounl_Part_1 Folklore UK Academe

Suraj Kounl Part 1

भाग 1 सूरज कौंल (सूरज कुँवर)  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  क दिन कुंवर त्वैक, राति का बीखैमा,नागू का सूरजू बाला, सुपीनो ह्व...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Jasee_Part_2 Folklore UK Academe

Jasee Part 2

भाग 2 जसी - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  झपन्याली डाली का छैल देखे वींन,पदमू रौत छौ बैठ्यूँ जख मांज।नजीक जांदी जसी, सेवा लगौन...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Jasee_Part_1 Folklore UK Academe

Jasee Part 1

जसी  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  रूप आगलि होली वा धर्मावती राणी,रूप आगलि होली सेली सीतली।भुका देखीक बा खाणू नी खांदी,नांगा...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Kalu_Bhandari Folklore UK Academe

Kalu Bhandari

कालू भण्डारी  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  होलो कालू भण्डारी मालू मा को माल,अन्न का कौठारा छा वैका, वसती का भण्डारा।गाडू घट...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Maloo_Rajula_Part_2 Folklore UK Academe

Maloo Rajula Part 2

भाग 2 : मालू राजुला  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  हैको गास छोड़े विरालीक तई।तीसरो गास छोड़े अगनी का नऊ।चौथो गास वो अफू भोरज...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Maloo_Rajula_Part_1 Folklore UK Academe

Maloo Rajula Part 1

भाग 1 : मालू राजुला  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  रंगीली वैराट मा, रन्दो छयो रंगीलो दोलाशाछौ राजा दोलाशाही, रंगीली को राजा!...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Garudu_Samyal_Part_2 Folklore UK Academe

Garudu Samyal Part 2

भाग 2: गढ़ू सुम्याल (सुमरियाल) - गढ़वाली लोक-गाथा -  ले मेरी जिया, मैं राणी आज लायूँ,आरुणी जंगल, जड़ी खाली बूटी,घास काटीक...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Garudu_Samyal_Part_1 Folklore UK Academe

Garudu Samyal Part 1

भाग 1: गढ़ू सुम्याल (सुमरियाल) - गढ़वाली लोक-गाथा -  खिमासारी हाट रन्दो, गढ़ू स्यो सुमन्याल,मालू मा को माल होलो, वो सुमन्...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Bhanu_Bhampalo_Part_3 Folklore UK Academe

Bhanu Bhampalo Part 3

भानु भौंपेलो भाग 3 - गढ़वाली लोक-गाथा - बार बरस को बाटो, तीन रोज मा काटदो।तख छयो वो माँकाली घोड़ोरागसी घोड़ौं की पंगत बँध...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Folklore
Suraj_Koun_Part_2 Folklore UK Academe

Suraj Koun Part 2

भाग 2 सूरज कौंल (सूरज कुँवर)  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  जाँदी मऊ कू बेटा अडयी नि लांदी।बिराणा देशा को बेटा गारो बैरी होन...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more
Suraj_Kounl_Part_1 Folklore UK Academe

Suraj Kounl Part 1

भाग 1 सूरज कौंल (सूरज कुँवर)  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  क दिन कुंवर त्वैक, राति का बीखैमा,नागू का सूरजू बाला, सुपीनो ह्व...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more
Jasee_Part_2 Folklore UK Academe

Jasee Part 2

भाग 2 जसी - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  झपन्याली डाली का छैल देखे वींन,पदमू रौत छौ बैठ्यूँ जख मांज।नजीक जांदी जसी, सेवा लगौन...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more
Jasee_Part_1 Folklore UK Academe

Jasee Part 1

जसी  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  रूप आगलि होली वा धर्मावती राणी,रूप आगलि होली सेली सीतली।भुका देखीक बा खाणू नी खांदी,नांगा...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more
Kalu_Bhandari Folklore UK Academe

Kalu Bhandari

कालू भण्डारी  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  होलो कालू भण्डारी मालू मा को माल,अन्न का कौठारा छा वैका, वसती का भण्डारा।गाडू घट...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more
Maloo_Rajula_Part_2 Folklore UK Academe

Maloo Rajula Part 2

भाग 2 : मालू राजुला  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  हैको गास छोड़े विरालीक तई।तीसरो गास छोड़े अगनी का नऊ।चौथो गास वो अफू भोरज...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more
Maloo_Rajula_Part_1 Folklore UK Academe

Maloo Rajula Part 1

भाग 1 : मालू राजुला  - गढ़वाली लौकिक गाथाएँ -  रंगीली वैराट मा, रन्दो छयो रंगीलो दोलाशाछौ राजा दोलाशाही, रंगीली को राजा!...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more
Garudu_Samyal_Part_2 Folklore UK Academe

Garudu Samyal Part 2

भाग 2: गढ़ू सुम्याल (सुमरियाल) - गढ़वाली लोक-गाथा -  ले मेरी जिया, मैं राणी आज लायूँ,आरुणी जंगल, जड़ी खाली बूटी,घास काटीक...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more
Garudu_Samyal_Part_1 Folklore UK Academe

Garudu Samyal Part 1

भाग 1: गढ़ू सुम्याल (सुमरियाल) - गढ़वाली लोक-गाथा -  खिमासारी हाट रन्दो, गढ़ू स्यो सुमन्याल,मालू मा को माल होलो, वो सुमन्...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more
Bhanu_Bhampalo_Part_3 Folklore UK Academe

Bhanu Bhampalo Part 3

भानु भौंपेलो भाग 3 - गढ़वाली लोक-गाथा - बार बरस को बाटो, तीन रोज मा काटदो।तख छयो वो माँकाली घोड़ोरागसी घोड़ौं की पंगत बँध...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Folklore
more