Teru Baki Bat Roop Kamayu Cha

Teru_Baki_Bat_Roop_Kamayu_Cha Uttarakhand

तेरु बकी बात रूप कमयु च ,ओ तेरु बकी बात रूप कमयु च ...

ओ त्वे मा सेरु गढ़वाल समयु च ,ओ त्वे मा सेरु गढ़वाल समयु च

तेरु बकी बात रूप कमयु च

 

पौड़ी की रौनक तेरी गलोड़यु मा ,जोंसार जादू तेरी लटल्यु मा

पौड़ी की रौनक तेरी गलोड़यु मा ,जोंसार जादू तेरी लटल्यु मा

श्रीनगर की गंगा तेरी आंख्यु मा ,फूलो की घाटी तेरी उट्ठरयु मा

ओ दन्तर्यु मा ,दन्तर्यु में हिमालय बसयु च

तेरु बकी बात रूप कमयु च ,ओ तेरु बकी बात रूप कमयु च

 

 

गौचर गोपेश्वर भी कन्द्र्यु मा ,उत्तरकाशी तेरी उन्गाल्यु मा

डिब्रागढ़ की भूमि तेरी काली मा ,देहरादून बस्यु तेरी खुच्ल्यु मा

तीलित मा ,तिलित मा टिरी समयों च

तेरु बकी बात रूप कमयु च ,ओ तेरु बकी बात रूप कमयु च

 

कमर मा टिरी की लसक ,छुयु मा सालाणी मजाक

कमर मा टिरी की लसक ,छुयु मा सालणी मजाक

सतपुली सी तेरी माबक ,चाल मा भाबर सी ठसाक

चंबा जनू ओ चंबा जनु सुरंग क्या पयु च

तेरु बकी बात रूप कमयु च ,ओ तेरु बकी बात रूप कमयु च