Mera Aaun Se Harsh Ho

Mera_Aaun_Se_Harsh_Ho Uttarakhand

मेरा औण से हर्ष हवे कै त व्हेल्यो.. 2

ना हो मेरा जाणा कु दुःख कै न हो, दुःख कै न हो

मेरा सुख मा हैंसणा कु न्यूतू सभु कू

मेरा दुःख मा रोणा कू हक कै न हो, हक कै न हो


मुलूक हो पराया, खुद हो तुम्हारी, मुलूक हो पराया खुद हो तुम्हारी

पीड़ा हो कि ज्वा आज तक सै न हो, आज तक सै न हो


बडूल्यूं मा रैबार भेजी नि ऐनी, बडूल्यूं मा रैबार भेजी नि ऐनी

क्या सुपिन्यम भी आणा कु बकत रै न हो, बकत रै न हो

 

 


कख रिबड़ीनि खुटी वो, किले नि बौडी होली,

कख रिबड़ीनि खुटी वो, किले नि बौडी होली

कखी सौतेला बाठों न भक्लै न हो, भक्लै न हो


ज्वनि ह्वेगी माटू, ढून्गू व्हे पराण,

ज्वनि ह्वेगी माटू, ढून्गू व्हे पराण,

कभी सुख ऐ जालू त रगरै न हो रगरै न हो


मेरा औण से हर्ष हवे कै त व्हेल्यो,

ना हो मेरा जाणा कु दुःख कै न हो, दुःख कै न हो

मेरा सुख मा हैंसणा कु न्यूतू सभु कू

मेरा दुःख मा रोणा कू हक कै न हो, हक कै न हो...

***