Insects

Showing 15 of 15 results

किर्मव्ल

किर्मव्ल

किर्मव्ल - Cheentee - Ant (Garhwali) चिन्नी मा किर...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
जौंका

जौंका

जौंका - Jaunk - Bloodsucker (Garhwali) वै पाणी मा ...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
सरसू

सरसू

सरसू - Khatamal - Bug (Garhwali) सरसू / दीयूँक सबी...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
संगुल

संगुल

संगुल - Cockroch - Cockroach (Garhwali) रसोइ मा हर...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
ग्यगाड़ो

ग्यगाड़ो

ग्यगाड़ो - Kekada - Crab (Garhwali) मीन नदी मा एक ...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
निन्यारों

निन्यारों

निन्यारों - Jheengur - Cricket (Garhwali) मीन कभी ...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
कितला

कितला

कितला - Kenchua - Earthworm (Garhwali) कितला माट क...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
जुगेणों

जुगेणों

जुगेणों - Juganoo - Firefly (Garhwali) जुगेणों गट्...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
उपण/उपणों

उपण/उपणों

उपण/उपणों - Pissu - Flea (Garhwali) हमून यीं दवाइन...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
अंगरायल / म्वारा

अंगरायल / म्वारा

अंगरायल / म्वारा - Madhumakhi - Honey-Bee (Garhwal...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
माख

माख

माख - Makhi - House-Fly (Garhwali) माख हम ताइ भौत ...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
जौंका

जौंका

जौंका - Jaunk - Leech (Garhwali) वै पाणी मा भोत सर...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
जुगेणों

जुगेणों

जुगेणों - Juganoo - Firefly (Garhwali) जुगेणों गट्...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
जूं

जूं

जूं - Juu - Louse (Garhwali) वैक मुड मा इतना सरा ज...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
कीड़-मक्वाड़

कीड़-मक्वाड़

कीड़-मक्वाड़ - Kide Makode - Vermin (Garhwali) लाइ...

 • Uttarakhand
 • UK Pedia
 • Insect
किर्मव्ल

किर्मव्ल

किर्मव्ल - Cheentee - Ant (Garhwali) चिन्नी मा किर्मव्ल दीख्याणा छन। (English) The ants appeare...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
जौंका

जौंका

जौंका - Jaunk - Bloodsucker (Garhwali) वै पाणी मा भोत सरी जोंक छन। (English) There are lots of ...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
सरसू

सरसू

सरसू - Khatamal - Bug (Garhwali) सरसू / दीयूँक सबी फर्नीचर तेइ नष्ट करी द्याँद। (English) Bug d...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
संगुल

संगुल

संगुल - Cockroch - Cockroach (Garhwali) रसोइ मा हर रोज संगुल आय जदन। (English) Every day cockro...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
ग्यगाड़ो

ग्यगाड़ो

ग्यगाड़ो - Kekada - Crab (Garhwali) मीन नदी मा एक ग्यगाड़ो द्याख। (English) I saw a crab in riv...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
निन्यारों

निन्यारों

निन्यारों - Jheengur - Cricket (Garhwali) मीन कभी निन्यारों नी द्याख। (English) I never saw cri...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
कितला

कितला

कितला - Kenchua - Earthworm (Garhwali) कितला माट कुनभोत ही उपयोगी छ। (English) Earthworm is ver...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
जुगेणों

जुगेणों

जुगेणों - Juganoo - Firefly (Garhwali) जुगेणों गट्टी हमताइ बहुत आकर्षित करदन। (English) Firefly...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
उपण/उपणों

उपण/उपणों

उपण/उपणों - Pissu - Flea (Garhwali) हमून यीं दवाइन सर्रा खटमलू तइ मार द्याइ। (English) We kille...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
अंगरायल / म्वारा

अंगरायल / म्वारा

अंगरायल / म्वारा - Madhumakhi - Honey-Bee (Garhwali) अंगरायल/म्वारा पालण काम भोत बढि़या च। (En...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
माख

माख

माख - Makhi - House-Fly (Garhwali) माख हम ताइ भौत परेशान कनइ छन। (English) House fly troubling ...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
जौंका

जौंका

जौंका - Jaunk - Leech (Garhwali) वै पाणी मा भोत सरी जोंक छन। (English) There are lots of llech ...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
जुगेणों

जुगेणों

जुगेणों - Juganoo - Firefly (Garhwali) जुगेणों गट्टी हमताइ बहुत आकर्षित करदन। (English) Firefly...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
जूं

जूं

जूं - Juu - Louse (Garhwali) वैक मुड मा इतना सरा जूँ छन। (English) His head has so many louse. ...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more
कीड़-मक्वाड़

कीड़-मक्वाड़

कीड़-मक्वाड़ - Kide Makode - Vermin (Garhwali) लाइट मा इतना सारा कीड़-मक्वड़ आय जदन। (English) So...

 • Uttarakhand
 • Dictionary
 • Insect
more