Aija Aganee Mera Maatalok

Aija_Aganee_Mera_Maatalok

ऐजा अगनी मेरा मातलोक, मेरा मातलोक
त्वै बिना, अगनी, ब्रह्मा, भूखो रैगे, ब्रह्मा भूखे रैगे
कनु कैकि औंलू, कनु कैकि ओलू, तेरा मातलोक
तेरा मातलोक यो बुरो अत्याचार, यो बुरो अत्याचार
क्या होलो अगनी बड़ो अत्याचार, बुरो अत्याचार
माया-धीया  माया-धीया ऊजो-पैंछों
बेटा-बाबू को लेखो-जोखो
ब्वारी ह्वै की सासू अड़ाली
नौनो ह्वै का बाबू पढ़ालो
नगरी का लोको नगरी का लोको तै मातलोक।
मी तैं लत्याला थक थूकाला,
कनु कैकि औलो, कनु कैकि ओलो ते मातलोक?
तुमारा लोक मा बढ़ो अत्याचार
तुमारा लोक को तुमारा लोक को खोटो चलण।
ऐजा अगनी ऐजा अगनो मेरा मातलोक,
त्वै बिना अगनी ब्रह्मा भूखो रैगे।

Unknown