Guroojee or Putr

गुरूजी :– नौना…स्कूळ आणम अबेर किळे हवे ?

पन्नू :– गुरूजी…बुई-बुबा ळड़ै कना छ्याई

गुरूजी :– ऊं झगड़णा छ्याई त ठिक च…पर तिळ अबेर किळे क्याई ?

पन्नू :– गुरूजी…इक्क जुत्ता बुबा हत्तम छै अर दुसर बुई मा |