Garhwal Call Center

Garhwal call center : बोडी मि बोडाफोन बटी बुनू छॉ

बोडी : अरे लाटा तू बोडा कु फोन बटी बुनी छैं अर यख सुबेर बटी तयार बोडा फोन खुजाणू च। :)